نسخه آزمایشی
۲۵۲ بازدید
نام‌درس واحدنظری واحد عملی تاریخ امتحان ساعت  امتحان
اصول حسابداری ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۹:۰۰
آموزش مفاهیم اجتماعی و دینی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۹:۰۰
برنامه سازی شبکه ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۹:۰۰
برنامه نویسی مقدماتی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۹:۰۰
حقوق جزای عمومی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۹:۰۰
روانشناسی عمومی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۹:۰۰
مقررات استاندارد و کنترل کیفیت ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۹:۰۰
قانون کار  بیمه و تامین اجتماعی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۲:۰۰
حسابداری پیمانکاری (۱) ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۰
حسابداری پیمانکاری (۲) ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۰
کلیات علم اقتصاد ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۰
مبانی علم اقتصاد ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۰
مسایل جمعیتی ایران ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۰
مسایل جمعیتی ایران ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۱۳:۳۰
آمار کاربردی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
آمار مقدماتی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
آمار مقدماتی ۱ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
روانشناسی بازی و اسباب بازی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
مبانی ریاضی و آمار ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
مبانی ریاضیات در حسابداری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
مددکاری اجتماعی کار با خانواده۲ ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
مددکاری اجتماعی کار با خانواده۲ ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
مشتری مداری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
مقدمات آمار ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۹:۰۰
تبلیغات اینترنتی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰
تجارت الکترونیک ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰
تجارت الکترونیکی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۲:۰۰
آمار و کاربرد آن در حسابداری ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۰
جامعه شناسی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۰
جامعه شناسی سازمان ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۰
ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۰
مبانی جامعه شناسی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۰
مسائل اجتماعی ایران و جهان ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۰
مسائل اجتماعی ایران و جهان ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ ۱۳:۳۰
زیست شناسی عمومی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۸:۰۰
حقوق اساسی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
روانشناسی رشد ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
روانشناسی رشد ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
روانشناسی رشد کودک ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
سرپرستی واحدهای کسب و کار ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
فنون اداری ۱ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
مکاتبات اداری ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۹:۰۰
ایمنی بهداشت محیط کار و ارگونومی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰
قوانین حقوقی و جرایم اینترنتی در تجارت الکترونیک ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰
کنترل پروژه ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۲:۰۰
ادله اثبات دعوی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۰
بهایابی (۳) ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۰
پژوهش عملیاتی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۰
روانشناسی اجتماعی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۰
روانشناسی اجتماعی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ ۱۳:۳۰
کارگاه مدیریت و سنجش شبکه های گسترده ۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۸:۰۰
آشنایی با مبانی امنیت شبکه ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
آموزش مفاهیم ریاضی و علوم ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
خرید و فروش الکترونیکی ۱ ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
شبکه های کامپیوتری ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
قواعد عمومی قراردادها ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
کارگاه کامپیوتر ۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
مبانی بازاریابی و خرید ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
مدیریت و سنجش شبکه های گسترده ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
مهارت های ارتباطی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۹:۰۰
برنامه سازی تحت وب ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰
برنامه سازی شی گرا ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰
رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰
سیستم های اطلاعات منابع انسانی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۲:۰۰
بازار پول و سرمایه ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۰
حقوق بشر ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۰
سیستم های اطلاعاتی حسابداری ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۰
طراحی و پیاده سازی زیرساخت شبکه های کامپیوتری ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۰
فنون اصلاح رفتار ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۰
فنون اصلاح رفتار ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ۱۳:۳۰
کارگاه آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۸:۰۰
آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹:۰۰
جامعه شناسی خانواده ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹:۰۰
جامعه شناسی خانواده ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹:۰۰
جامعه شناسی خانواده ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹:۰۰
قوانین و مقررات وزارت و سازمان های تابعه ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹:۰۰
مکاتبات تجاری و گزارش نویسی مالی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹:۰۰
منابع مالی و درآمدی دهیاریها ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۹:۰۰
طراحی الگوریتم ها ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰
فناوری های نوین ارتباطی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰
مهندسی نرم افزار ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۲:۰۰
اخلاق حرفه ای ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۰
اخلاق حرفه ای ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۰
اخلاق حرفه ای در حسابداری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۰
اخلاق حرفه ای مشاغل حقوقی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۰
کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اجتماعی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۰
مدیریت بازاریابی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۰
مدیریت کسب و کار و بهره وری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ ۱۳:۳۰
سیستم های خبره ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ۱۹:۰۰
ریاضی پیش دانشگاهی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۱۹:۰۰
فنون تسهیلگری ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۱۹:۰۰
مدیریت منابع انسانی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۱۹:۰۰
هوش مصنوعی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ ۱۹:۰۰
گردشگری روستایی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۸:۰۰
اصول آموزش و پرورش پیش از دبستان ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹:۰۰
حسابداری شرکتهای غیرسهامی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹:۰۰
زبان خارجی عمومی ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹:۰۰
سیستم های انبارداری ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹:۰۰
شناخت نظام قضایی ۱ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹:۰۰
قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحدهای صنفی ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹:۰۰
مدارهای منطقی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۹:۰۰
ریاضیات مهندسی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
زبان تخصصی۲ ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۲:۰۰
بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۳:۳۰
بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۳:۳۰
حسابداری مدیریت ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۳:۳۰
حقوق شرکت ها و ورشکستگی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ ۱۳:۳۰
شناخت و پیکربندی ISP ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۸:۰۰
حرکات ورزشی و سرودهای خاص کودکان ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۹:۰۰
فارسی ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۹:۰۰
فارسی ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۹:۰۰
مبانی سازمان و مدیریت ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۹:۰۰
روش های تحقیق در کسب و کار اینترنتی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰
ریاضیات گسسته ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۲:۰۰
پژوهش عملی(خانواده) ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۳:۳۰
پژوهش عملی(خانواده) ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۳:۳۰
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۳:۳۰
حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۳:۳۰
ورزش۱ ۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ ۱۳:۳۰
اصول سرپرستی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۹:۰۰
اصول سرپرستی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۹:۰۰
رفتارسازمانی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۹:۰۰
طراحی و چیدمان فروشگاه ۱ ۲ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۹:۰۰
گزارش نویسی در مددکاری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۹:۰۰
گزارش نویسی در مددکاری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۹:۰۰
قوانین و مقررات اداری  استخدامی و بازنشستگی ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۲:۰۰
آسیب شناسی روانی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۳:۳۰
آسیب شناسی روانی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۳:۳۰
تکنیک های مدیریت مالی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۳:۳۰
حقوق مدنی (وصیت و ارث) ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۳:۳۰
کنترلهای داخلی و پاسخگویی مالی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۱۳:۳۰
برنامه ریزی و طراحی کسب و کار ۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
تاریخ تحول روستایی ۱ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
تربیت بدنی ۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
حریم خصوصی و امنیت اینترنت ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
حقوق اداری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
حقوق تجارت ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
روانشناسی تربیتی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
کودکان با نیازهای ویژه ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
مبانی مددکاری ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۹:۰۰
پژوهش های اینترنتی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۰
تعارض سازمانی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۰
زبان تخصصی و مکاتبات انگلیسی ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۰
نمایه سازی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۲:۰۰
آسیب شناسی اجتماعی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۰
آسیب شناسی اجتماعی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۰
حقوق مدنی (عقود معین) ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۰
روشهای مددکاری خانواده گروهی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۰
روشهای مددکاری خانواده گروهی ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۱۳:۳۰
آموزش هنر ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
کارگاه لینوکس ۰ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
مفاهیم TCP/IP ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۸:۰۰
پیکربندی مسیریابهای شبکه ۲ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۹:۰۰
حقوق مسئولیت مدنی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۹:۰۰
فنون فروش ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۹:۰۰
قوانین و مقررات دهیاری و شوراهای اسلامی روستا ۳ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۹:۰۰
کارآفرینی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۹:۰۰
کارآفرینی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۹:۰۰
مبانی و اصول تعلیم و تربیت ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۹:۰۰
اندیشه اسلامی۲(نبوت و امامت) ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
تحول دیجیتال اداری ۱ ۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۲:۰۰
بررسی مسائل خانواده های تک والدی ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۳:۳۰
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۳:۳۰
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲ ۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۳:۳۰

ارسال دیدگاه
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های مورد نیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*
*

بالا